Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Αναστολή Λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω Επειγουσών Επισκευαστικών Εργασιών
Αναστολή Λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω Επειγουσών Επισκευαστικών Εργασιών PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023 16:13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω επειγουσών επισκευαστικών εργασιών

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α ́) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.06.2006 τ. Α ́) και του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/1010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010).
  4. Την άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης επισκευαστικών εργασιών , στο κτίριο της σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου.
  5. Το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, λόγω επειγουσών επισκευαστικών εργασιών τις ημέρες Δευτέρα 13/02/2023 , Τρίτη 14/02/2023 και Τετάρτη 15/02/2023.
  2. Η σχολική μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 16/2/2023 χωρίς νέα απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση - Αρχείο Pdf (208 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg